VEDTÆGTER FOR DEN DANSKE EUROPABEVÆGELSE PÅ FYN AF 1. FEBRUAR 2017

NAVN

§ 1.

Foreningens navn er Den Danske Europabevægelse på Fyn.

Binavn : Europabevægelsen Fyn.

 

FORMÅL

§ 2.

Foreningens formål er at arbejde for et stadig snævrere samarbejde mellem de europæiske folk med dannelsen af et forenet demokratisk Europa som endeligt mål i overensstemmelse med de i Europarådets statut og traktaterne om de Europæiske Fællesskaber udtrykte grundsætninger.

Foreningen er medlem af Den Danske Europabevægelse og arbejder i overensstemmelse med denne forenings vedtægter og program.

Foreningens hjemsted er det tidligere Fyns Amt.

 

MEDLEMMER

§ 3.

Foreningens medlemmer er Den Danske Europabevægelses medlemmer bosiddende i det tidligere Fyns Amt.

Ind- og udmeldelse sker som følge heraf gennem Hovedorganisationen.

 

GENERALFORSAMLING

§ 4.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. februar til 31. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent eller 1/3 af foreningens medlemmer begærer dette skriftligt eller efter skriftlig begæring fra Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg.

§ 5.

Generalforsamling indkaldes med skriftlig, direkte meddelelse til foreningens medlemmer eller i Den Danske Europabevægelse, afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Undtaget herfra er forslag til aktuelle politiske udtalelser og ændringsforslag til fremsendte forslag, hvis de foreligger i skriftlig form inden generalforsamlingens påbegyndelse.

§ 6.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent,
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab og budget til orientering.
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
5. Behandling af indkomne forslag, jvf. § 5.
6. Valg af
a. formand
b. kasserer
c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode på 2 år.
d. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år
e. Valg af 2 revisorer samt af mindst 1 suppleant herfor for en periode på 1 år.
f. Valg af repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode af 1 år.
g. Valg af delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode på 1 år.
7. Eventuelt.

Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Han leder forhandlingerne og fastsætter afstemningsmetoden.
Afstemning om personvalg skal dog i alle tilfælde ske skriftligt.
Valg afgøres ved almindelig stemmeflertal.

§ 7.

Kun foreningens medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, har tale-, forslags- og stemmeret på generalforsamlingen.

Kun disse er valgbare ved de under dagsordenen pkt. 6 nævnte valg.
Dog betinger man også, at man har været medlem i mindst 3 måneder.

 

BESTYRELSEN

§ 8.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 7 på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.
jvf. § 6.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og webredaktør.
Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder normalt med 7 dages varsel til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

REGNSKAB

§ 9.

De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig regnskabsmæssig og kritisk revision.
Det reviderede årsregnskab skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal efter endt godkendelse tilstilles Den Danske Europabevægelses hovedkasserer.

 

ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 10.

Foreningen kan kun opløses efter forslag herom vedtaget med 2/3 flertal af mødte stemmeberettigede stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.
Eventuelle aktiver tilfalder Den Danske Europabevægelse.

§ 11.

Nærværende vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 1. februar 2017 og erstatter hidtidige vedtægter vedtaget på den ordinære generalforsamling 7. april 1981 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. marts 1998 og den ordinære generalforsamling 1. marts 2007.

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal. Ændringerne skal for at få gyldighed godkendes af Den Danske Europabevægelses forretningsudvalg.